Algemene Verkoopsvoorwaarden Delphico bv

1.       Hierbij lees je de algemene voorwaarden van:

Delphico BV

Zoerselhioek 50

2980 Zoersel

 

*        + 32 (0)476264396

*      info@delphico.be

 

Ondernemingsnr.: BE 0473 117 696

Rekeningnr.: KBC - BE39 4136 2028 2119

BIC: KREDBEBB

 

Delphico.be is de website van Delphico bv, vertegenwoordigd door Danny Pieters. De maatschappelijk zetel van Delphico bv is gevestigd op het hierboven vermelde adres.

 

2.       Algemeen ;

2.1.   Door het plaatsen van een bestelling op de webshop of op de maatschappelijke zetel verklaart de koper kennis te hebben genomen van, te aanvaarden en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden.

2.2.   De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hierbovenvermelde webshop en ter plaatse op de maatschappelijke zetel.

2.3.   Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vastgestelde afwijkingen, zijn de huidige bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te leveren goederen. Door aanvaarding en betaling van facturen verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

 

3.      Prijzen & totstandkoming

3.1.     Voor al onze leveringen worden de op de dag van levering geldende prijzen aangerekend.

3.2.     Alle vermeldingen, beschrijvingen en prijzen vermeld op de webshop zijn steeds onder voorbehoud van typefouten en vergissingen. De verkoper geeft geen garantie dat het getoonde product op afbeeldingen identiek overeenstemt met het gekochte product.

3.3.     Voor aangetekende, rembours- en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

3.4.     Wij behouden ons het recht voor 10€ extra administratiekosten aan te rekenen voor de levering van goederen die minder dan 10€ belopen.

3.5.   Onze offerten zijn bindend, op voorwaarde evenwel dat de toewijzing van de te leveren goederen contractueel wordt vastgelegd uiterlijk binnen de maand na het opmaken der offerte, en voor zover geen andere, supplementaire leveringen in bijkomende orde dienen te worden uitgevoerd, welk geen onderwerp vormen van de offerte.

3.6.     Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand bij het expliciet aanvaarden van de bestelling van de koper door de verkoperen dit van zodra de verkoper de koper uitdrukkelijk bevestiging geeft van diens bestelling.

3.7.     In het geval goederen niet voorradig zijn bij of verkrijgbaar door de verkoper, zal deze de koper hiervan binnen de 7 werkdagen op de hoogte stellen en zal de verkoopovereenkomst ontbonden worden als de goederen vervolgens niet binnen de 30 werkdagen kunnen geleverd worden. De koper zal vergoed worden via een tegoedbon van het factuurbedrag of via bankoverschrijving op rekening van de koper binnen de 7 werkdagen na ontbinding van de verkoopovereenkomst. De koper heeft bijkomend geen recht op enige vorm van schadevergoeding voor het niet leveren van goederen.

4.      Overmacht :

4.1.    De goederen worden zo spoedig mogelijk geleverd, naargelang van de beschikbare tijd en de verwerkingsmogelijkheden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze wil voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer te beëindigen. Stakingen en pandemieën, zelfs in het buitenland, zullen steeds als een geval van overmacht worden beschouwd.

4.2.     Niet betaalde facturen kunnen steeds worden geïnterpreteerd als oorzaak van niet toelevering van een volgende bestelling, net zoals wij de modaliteit hebben elke levering afhankelijk te maken van een (aan)betaling.

 

5.      Vervoer

5.1.     De goederen worden steeds geleverd op kosten van en voor rekening van de koper.

5.2.     Voor bestellingen met een waarde lager dan 50€ behouden wij ons het recht om een transportkost van 10€ aan te rekenen ten koste van de koper.

 

6.      Betaling :

6.1.     Onze facturen zijn betaalbaar contant en zonder korting op ons kantoor.

6.2.    Elke vertraging inzake betaling brengt van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de aanrekening van verwijlrente met zich mee, vanaf de vervaldag, conventioneel bepaald op 1% per maand. Bovendien zal elk onbetaald saldo van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met 15%, met een minimum van 10€, ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

6.3.     Wij zijn niet gehouden betaling door middel van wissels te aanvaarden; in ieder geval worden in voorkomend geval de discontokosten aangerekend en zal, behoudens andersluidende overeenkomst, het verhaal op de trekker worden uitgesloten.

 

7.      Plaats van de levering

7.1.     Behoudens bijzondere bepaling geschieden de leveringen in ons bureel.

 

8.      Klachten

8.1.     Wij hopen steeds dat onze klanten 100% tevreden zijn. Indien U een klacht heeft, mail dan naar info@delphico.be of bel naar 0476264396. Wij doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 (zeven) dagen te behandelen.

8.2.     De klachten wegens een andere reden dan de verborgen gebreken, zijn nul en van generlei waarde, indien ze niet binnen 8 (acht) dagen na het ontvangen van de goederen schriftelijk worden uitgebracht.

8.3.    Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende verborgen gebreken binnen de maand na ontvangst der goederen ingediend worden per aangetekend schrijven. In voorkomend geval behoudt de verkoper zich het recht voor rechtmatig geweigerde goederen te vervangen.

8.4.    Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek.

 

9.      Schorsing en annulering van het contract

9.1.     De niet-uitvoering door de koper van zijn verplichtingen, voortspruitende uit het onderhavig contract of uit een contract tussen dezelfde partijen, schorst van rechtswege de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper.

9.2.   Daarenboven heeft de verkoper in dit geval, na ingebrekestelling per aangetekende brief die na 15 dagen zonder gevolg gebleven is, het recht het onderhavig contract of dezes nog bestaande gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadeloosstelling, die overeenkomt met 40% van de gefactureerde en/of aangerekende waarde.

 

10.    Eigendomsoverdracht

10.1.   De klant erkent dat in geval van niet contante betaling, de eigendomsoverdracht slechts plaatsvindt bij effectieve betaling. Tot bij volledige betaling blijven de goederen eigendom van de verkoper.

 

11.    Privacybeleid en Copyright

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in werking sinds 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Delphico bv. U erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens exclusief eigendom blijven van Delphico bv en door Delphico kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden: uitnodigingen voor evenementen, enquêtes over uw tevredenheid over onze service en advies, het toezenden van marketinginformatie en suggesties voor producten en diensten aangeboden door de wijnindustrie, en dat per e-mail of per telefoon. U geeft hierbij ook toestemming dat fotomateriaal gemaakt van u in het kader van de degustaties gebruikt mag worden voor promotiematerialen van Delphico.

Als bezoeker kan je je gegevens ten allen tijde laten verwijderen door een e-mail te sturen naar info@delphico.be  of door te klikken op de daar voorziene knop in onze nieuwsbrief.

 

12.    Bevoegde rechtbank

12.1.   De verkoper behoudt zich het recht voor ieder geschil, voortvloeiend uit het onderhavig contract voor te leggen aan de Rechtbank van Antwerpen.